top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting usługi księgowe Poznań

Ulga na ZUS od 1.1.2020 roku i Mały ZUS Plus od 1.2.2020 roku.


Sejm przyjął projekt Małego ZUS-u Plus, skierowanego do przedsiębiorców, których przychody za 2019 rok nie były większe niż 120 000 zł, a miesięczne dochody nie przekroczyły 6000 zł. Ponadto, aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca w 2019 roku musiał prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok, to limit przychodu, który za cały rok wynosi 120 000 zł, powinien zostać pomniejszony proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w 2019 roku przez 121 dni, to limit przychodu za 2019 obliczamy następująco:

120 000 zł/365 dni x 121 (dni prowadzenia działalności)= 39 780,822 zł Wynik zawsze zaokrąglamy do pełnych groszy, co oznacza, że w powyższym przykładzie kwota limitu przychodu za 2019 rok wynosi 39 780,82 zł.

Mały ZUS Plus nie dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla byłych pracodawców. Z ulgi nie mogą również skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku stosowali opodatkowanie w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Wysokość składek w Małym ZUS-ie Plus uzależniona jest od dochodu, a nie od przychodu, a wyznaczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne opiera się o stały współczynnik 0,5. Przeciętny miesięczny dochód (potrzebny do ustalenia podstawy wymiaru składek) wyznacza się poprzez podzielenie dochodu uzyskanego w ubiegłym roku przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w ubiegłym roku i pomnożenie przez 30. Uzyskany wynik zaokrągla się do pełnych groszy. Należy pamiętać przy wyznaczaniu dochodu, że jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonego i osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej potrzebny do wyznaczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne powiększa się o kwoty tych składek.

Jeżeli przedsiębiorca osiągnął w 2019 roku przychód poniżej 120 000 zł, to w zależności od miesięcznego dochodu składki na ubezpieczenie społeczne będą wynosić następująco:

Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej (będących płatnikami podatku VAT) i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dochód z poprzedniego roku kalendarzowego przyjmuje się połowę przychodu osiągniętego z pozarolniczej działalności lub też połowę wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku.

Ulga dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie społeczne. Składka zdrowotna płatna jest w pełnej wysokości.

Z ulgi będzie można skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 5 lat. Nie zmieni się kolejność wykorzystania przysługujących przedsiębiorcom ulg, najpierw jest „ulga na start” ( opłacanie przez 6 miesięcy tylko składki zdrowotnej), potem „preferencyjne składki ZUS” ( opłacanie przez 24 miesiące mniejszych składek na ubezpieczenie społeczne), a następnie Mały ZUS Plus (po spełnieniu wymaganych warunków).

 
 

Z powodu przedłużających się prac legislacyjnych Mały ZUS Plus wejdzie w życie dopiero 1 lutego 2020 roku. To oznacza, że w styczniu 2020 obowiązuje nadal Mały ZUS, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy o przychodzie za 2019 nie większym niż kwota równa 30-krotności minimalnego wynagrodzenia ( 67 500 zł).

Autor: Alicja Borowska-Woźniak

948 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page