top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Przedsiębiorca na łyżworolkach ?


O interpretację wystąpił podatnik podatku dochodowego PIT, prowadzący działalność gospodarczą, między innymi w zakresie związanym z oprogramowaniem (programista). Zamierzał on kupić łyżworolki, które będzie wykorzystywał jako środek transportu (alternatywny dla tradycyjnych pojazdów) na dojazdy na spotkania z klientami oraz do urzędów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy PIT

Podatnik argumentował, że łyżworolki - podobnie jak rower - będą pozwalać na szybsze załatwianie spraw w centrum miasta. Ich wykorzystanie wpłynie na obniżenie kosztów parkowania i zmniejszenie zużycia paliwa w samochodzie służbowym. Ze względu na niewielki rozmiar, łyżworolki można zabrać do samochodu i wykorzystać jako środek transportu po zostawieniu samochodu na parkingach i w centrach przesiadkowych poza centrami miast.

Podatnik zapytał czy koszty zakupu łyżworolek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej firmy.

Dyrektor Izby Skarbowej nie znalazł przeciwwskazań do zaliczenia do kosztów takiego wydatku. Podkreślił jednak, że istnieje kilka warunków tego zaliczenia.

Pierwszym jest wykorzystywanie łyżworolek wyłącznie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności. Przy czym to podatnik podczas ew. kontroli organów podatkowych powinien wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy każdym poniesionym przez niego wydatkiem zaliczonym do kosztów podatkowych a osiągniętym przychodem.


Niezbędne jest też właściwe udokumentowanie wydatku zaliczonego do kosztów. Na podstawie art. 24a ustawy o PIT podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Przepisy regulujące zasady prowadzenia pkpir (rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ksiąg rachunkowych (ustawa o rachunkowości) zawierają przepisy określające dowody księgowe, na podstawie których można dokonać zapisów w tych księgach. W przypadku zakupów są to najczęściej faktury, rachunki, paragony fiskalne.

Jak podkreślił organ podatkowy uznanie każdego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony.

Dlatego podatnik musi być przygotowany, by wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

A co z VAT ?

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione łyżworolki będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca będzie traktował przedmiot interpretacji, jako środek transportu na dojazdy na spotkania z klientami, którym udostępnia usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Będzie przy ich pomocy dojeżdżał do urzędów celem załatwiania spraw związanych z prowadzeniem działalności opodatkowanej VAT. Wykorzystanie łyżworolek wpłynie również na ograniczenie wykorzystania samochodu służbowego. Nabycie łyżworolek będzie udokumentowane fakturą VAT.


Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz ww. przepisy w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, Wnioskodawcy jako zarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT, który ma zamiar zakupić łyżworolki, które będzie wykorzystywał wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem przedmiotowych łyżworolek, jednak tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim przedmiotowe rolki będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy o VAT.


Czyli... 2 x TAK :)

więcej: Interpretacja indywidualna 1061-IPTPB4.4511.258.2016.1.MH
73 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page