top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Pakiet antykryzysowy - pomoc dla przedsiębiorców

Propozycja antykryzysowa rządu dla firm znajduje się poniżej. Nasze komentarze na czerwono. Czy to rzeczywiście pomoc? opinię pozostawiamy do Państwa oceny...


========================


Rozwiązania MF w pakiecieOdpowiadając na zapotrzebowanie biznesu wynikające z pandemii, resort finansów zaproponował m.in.:


Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Nie jest podane o jaki okres chodzi, przychody z którego okresu za 2020 rok należy porównać z odpowiednim okresem 2019 roku. Czy chodzi o jakąś średnią ? Ponadto taka korekta dotyczyłaby wyłącznie firm osiągających dochód w 2019 roku. Te ze stratą tylko ją powiększą.


Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Podatek od nieruchomości komercyjnych, dotyczy wynajmu wielkopowierzchniowego, podatek = 0,035% podstawy opodatkowania, którą stanowi suma wartości początkowej poszczególnych budynków należących do podatnika, pomniejszona o 10 mln zł. Zatem jeśli firma nie posiada budynków o wartości > 10 mln zł które wynajmuje, ta "ulga" w ogóle nie ma zastosowania.


Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Przypomnijmy, że chodzi o ulgę na złe długi, wprowadzoną od 1.1.2020 roku. W skrócie polega to na tym, że 90 dniowa zwłoka w zapłacie zobowiązań skutkuje u dłużnika koniecznością wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych (więcej tutaj). Pytanie podobnie jak w p.1. Ponadto ta "ulga" będzie na koszt wierzyciela (który nie otrzyma zapłaty) a nie budżetu państwa.


Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Podmiot, który w zaprzeszłym roku podatkowym nie osiągnął straty, może w bieżącym roku podatkowym płacić co miesiąc zaliczki uproszczone = 1/12 podatku za zaprzeszły rok podatkowy. Może się okazać, że ta 1/12 jest wyższa niż zaliczka liczona na bieżąco. O ile w ciągu roku z uproszczonego płacenia zaliczek 1/12 nie można się wycofać, o tyle obecnie rząd daje taką możliwość.


Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

Pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń, które realizując art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i tak są zwolnione z podatku. Wszystkie spółki muszą złożyć zeznanie podatkowe w niezmienionym terminie do 31 marca 2020. I oczywiście zapłacić podatek.


Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Sfinansowana darowizna, od której można odliczyć 9,17 lub 19% podatku... Zatem firma płacąca 19% podatku, wpłacając 1000 zł darowizny, będzie mogła zapłacić o 190 zł mniej podatku. Pytanie czy będzie ją stać na pozostałe 810 zł...


Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Czyli 1 czerwca, będzie trzeba zapłacić 3-krotną daninę, pytanie tylko czy sytuacja na tyle się poprawi, że firmy będzie na to stać ?


Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.


Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców

To dotyczy tylko wielkich korporacji. Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2020 korporacje, a od 1 lipca 2020 wszystkie podmioty, zostały zobligowane do składania nowego JPK_VAT, połączonego z deklaracją VAT, z kodowanymi transakcjami i grzywną 500 zł za każdy błąd wykazany w nowym JPK_VAT. Obecnie rząd chce przesunąć termin wprowadzenia tego nowego obowiązku dla dużych firm na 1 lipca. Pozostałych jednostek to nie dotyczy. Nie jest to żadna pomoc finansowa, jedynie przesunięcie dużym firmom terminu na dodatkową pracę. MŚP to nie dotyczy w ogóle.


Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Więcej pisaliśmy tutaj. To nowy obowiązek przepisania danych z KRS, w terminie do 13 kwietnia. Rząd przesunął termin o 3 miesiące. To nie jest pomoc finansowa.


Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Pytanie co na to gminy, ile i na jakich warunkach.


Większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.


Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. To m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.


Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Ponadto – na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zaproponowano utworzenie nowego państwowego funduszu celowego - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych pieniędzy.


Już podjęte przez MF działania


Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

Zniesiono bufor ryzyka systemowego, co pozwoli uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB Polski o 0,5 % w przeciągu 2,5 lat.

Wsłuchujemy się, analizujemy i reagujemy na sugestie podatników i przedsiębiorców, które pojawiają się na portalu Głos Podatnika. Służy temu specjalnie uruchomiona kategoria „Koronawirus”. Na portalu opublikowaliśmy już 78 propozycji.


Kluczowym elementem pakietu zmian są dopłaty do wynagrodzeń niezależnie od formy zatrudnienia.


– Dla przedsiębiorców, których obroty spadną, przewidujemy możliwość dopłat do wynagrodzeń pracowników. Chcemy, by 40 proc. pensji do wysokości wynagrodzenia średniego finansowało państwo, a drugie 40 proc. pokrywał pracodawca. Choć będzie mógł zwiększyć ten procent. Jestem przekonany, że dzięki temu nawet 3-4 miliony osób będzie bezpiecznych na rynku pracy – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

449 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page