top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowy obowiązek dla spółek


W dniu 13.10.2019 (zbieżność z dniem wyborczym jest oczywiście przypadkowa) został wprowadzony w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mowa jest o zgłoszeniu, które jest składane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kogo dotyczy ?

Dotyczy wszystkich spółek, tj. jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z o.o. oraz akcyjnych, z wyjątkiem notowanych na giełdzie.

Co należy zrobić i do kiedy ?

Wszystkie ww. spółki będą musiały dokonać zgłoszenia w CRBR beneficjenta rzeczywistego oraz jego danych osobowych.

Zmiany dotkną najprędzej spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. – każda nowo zarejestrowana spółka będzie miała na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Natomiast spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (tj 13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Zgodnie z zasadą ogólną za beneficjenta rzeczywistego uznaje się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta.

W przypadku osób prawnych, ustawodawca wskazuje, że za beneficjenta rzeczywistego należy w każdym przypadku uznać:

  1. osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

  2. osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

  3. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

  4. osobę fizyczną sprawującą definicję jednostki dominującej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

W przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach, za beneficjenta rzeczywistego należy uznać osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.

Ustawodawca nie zdecydował się w podobny sposób sprecyzować definicji beneficjenta rzeczywistego dla spółek osobowych, stąd należy stosować definicję ogólną, która kładzie nacisk na wywieranie decydującego wpływu na działania spółki. Przykładowo w spółce jawnej, co do zasady, wszyscy wspólnicy posiadają równe uprawnienia. Wobec tego każdy wspólnik spółki jawnej powinien być uznany za beneficjenta rzeczywistego. W przypadku wspólników będących osobami prawnymi, należy poszukiwać go w gronie osób fizycznych związanych z tą spółką. Kwestią dyskusyjną może być sposób traktowania osób wyłączonych z prowadzenia spraw spółki.

Kto dokonuje wpisów?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgodnie z informacją zawartą na stronie ministerstwa finansów nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom. Przykładowo nie można upoważnić do tej czynności np. głównego księgowego.

Co w przypadku niezgłoszenia ?

Sankcje. Czyli wysokie kary.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do rejestru, grozi spółce nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w kwocie do 1 000 000 zł. Dodatkowo osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą zw. z wpisaniem błędnych danych do rejestru.

======================================================================

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów: źródło: strona MF - link otwiera nową stronę. Zgłoszenie można złożyć tutaj.

356 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page