Szukaj
 • ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Split payment od 1.7.2018 - pytania i odpowiedzi


Informacje dotyczące funkcjonowania rachunków VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Wcześniej pisaliśmy o tym tutaj, przy czym od czasu publikacji zmieniła się data wejścia ustawy w życie: od 1 lipca, a nie 1 kwietnia 2018, jak wcześniej zakładał ustawodawca.

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.seim.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 • Bank ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;

 • Bank automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego klienta posiadającego w banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

- dotychczasowym sposobem,

- wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w banku.

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;

 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z bankiem;

 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;

 • prowadzony w walucie PLN;

 • wszystkie dokonywane operacje będą potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane będą z częstotliwością wskazaną przez klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych (zależy od umowy z bankiem);

 • informacja o numerze NRB dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

- numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

- numeru NIP kontrahenta,

- kwoty brutto faktury,

- kwoty VAT,

 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);

 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;

 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;

 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;

 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

 • Gdzie klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl

 • Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe (firmowe) w PLN.