top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Split payment od 1.7.2018 - pytania i odpowiedzi


Informacje dotyczące funkcjonowania rachunków VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Wcześniej pisaliśmy o tym tutaj, przy czym od czasu publikacji zmieniła się data wejścia ustawy w życie: od 1 lipca, a nie 1 kwietnia 2018, jak wcześniej zakładał ustawodawca.

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Co to oznacza?

 • Bank ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;

 • Bank automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego klienta posiadającego w banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

- dotychczasowym sposobem,

- wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w banku.

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;

 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z bankiem;

 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;

 • prowadzony w walucie PLN;

 • wszystkie dokonywane operacje będą potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane będą z częstotliwością wskazaną przez klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych (zależy od umowy z bankiem);

 • informacja o numerze NRB dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

- numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

- numeru NIP kontrahenta,

- kwoty brutto faktury,

- kwoty VAT,

 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);

 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;

 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;

 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;

 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

 • Gdzie klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl

 • Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe (firmowe) w PLN.

 • Czy klient musi złożyć do banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy klient chce posiadać w banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

 • Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r., będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z bankiem.

 • Ile rachunków VAT bank będzie prowadził dla klienta? Czy będzie mógł posiadać w banku więcej niż jeden rachunek VAT?

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego klienta posiadającego w banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

 • Czy bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

 • Jaką opłatę będzie pobierał bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 • Czy bank otworzy Rachunek VAT dla klienta- przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem"?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla klienta - przedsiębiorcy, bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u (bank nie wie, czy klient banku jest VAT-owcem czy nie).

 • Czy bank na wniosek klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy klient musi złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.

Jeżeli klient posiada w banku kilka rachunków VAT, na wniosek klienta, bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

 • Czy klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

Nie. Klient nie będzie miał możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym banku.

 • Czy klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku klienta.

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 • Od kiedy klient będzie mógł realizować w banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności (= Split payment) ?

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

 • Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności" a „Split Payment"?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment" często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności" została wykorzystana w Ustawie.

 • Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.?

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT klienta banku.

 • Czy klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

 • Co klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.

 • Czy klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

 • Czy klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

 • Czy klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.

 • Czy klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)" wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT" wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

 • Czy klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

 • Czy klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

 • Czy klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego klienta.

 • W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

- zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,

- zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

- realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy klienta,

- zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),

- przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

- realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

 • W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

- zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,

- przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,

- zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA BANKU

 • Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma". Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

 • Czy klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

 • Czy klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.

 • Czy klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

TAK

 • Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

 • Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

TAK.

 • Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania klienta z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT?

Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.


300 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page