top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting obsługa księgowa Poznań

2019: zmiany w podatkach i ZUS – małe kompendium


Pensja minimalna, składki ZUS, nowe podatki i zmiany w podatkach. Rok 2019 przynosi wiele zmian w przepisach. Wybrane zmiany w podatkach i ubezpieczeniach ZUS od 1.1.2019 roku przedstawiamy poniżej.

Ulga na „złe długi” – skrócenie okresu ze 150 do 90 dni

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa o VAT), wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę, ma prawo złożyć korektę deklaracji VAT, co w praktyce zmniejsza podstawę opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terenie kraju. Korektę taką wierzyciel może jednak złożyć dopiero po upływie 150 dni od terminu płatności określonego na niezapłaconej fakturze. Według nowych przepisów korektę będzie można złożyć już po 90 dniach od daty płatności wskazanej na fakturze.

Wprowadzenie zmiany będzie skutkować analogicznym skróceniem – ze 150 do 90 dni – okresu na złożenie przez dłużnika obowiązkowej korekty VAT uwzględniającej wartość podatku naliczonego wynikającą z nieopłaconej faktury. Uzasadnienie projektu wyjaśnia, że zmiany zaproponowane w art. 89b ust. 1–2 ustawy o VAT nakładają na dłużnika obowiązek dokonania takiej korekty. Jednocześnie ustawodawca pozostawia dłużnikowi możliwość uniknięcia tego obowiązku, jeżeli ureguluje on należności odpowiednio w całości lub w części, lub w przypadku gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku, będzie ono wynosić 2250 zł, podczas gdy w 2018 roku wynosiło 2100 zł.

Zyskają nie tylko pracownicy na umowach o pracę, ale też pracujący na podstawie innych umów i pobierający wynagrodzenie w zależności od liczby przepracowanych godzin pracy. Od 1.1.2019 roku minimalna stawka godzinowa została ustalona na poziomie 14,70 zł (w 2018 roku było to 13,70 zł).

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia.

Składki ZUS dla przedsiębiorców – wzrost o ok. 7%

Wzrost płacy = wzrost składek ZUS. W 2019 roku nie będzie inaczej. Prognozowana stawka składek ZUS na rok 2019 została wyliczona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, jakie zostało przyjęte w założeniach projektu budżetu na rok 2019. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie z 4443 zł w 2018 roku do 4765 zł w 2019 roku (wzrost o 5,6 proc.). Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60 proc. tej kwoty, czyli w przyszłym roku 2859 zł.

Wysokość funduszu społecznego:

- składka emerytalna - 558,08 zł (wzrost o 37,72 zł),

- składka rentowa - 228,72 zł (wzrost o 15,46 zł),

- składka chorobowa - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł),

- składka wypadkowa - 47,75 zł (wzrost o 3,23 zł),

- składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (wzrost o 4,74 zł).

Łączny wzrost funduszu społecznego: o ok 66 zł miesięcznie.

Nie znamy jeszcze wysokości składki zdrowotnej, która w 2018 roku wynosiła 319,94 zł.

Zatem łączny „duży ZUS” w 2019 roku przekroczy kwotę 1300 zł.

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Na rachunek bankowy - obowiązującą zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wyjątkiem natomiast ma być wypłata w gotówce – na wniosek pracownika. Nowe zasady nie dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych

Podatek dochodowy CIT (od osób prawnych)

Od 1.1.2019 roku będzie obowiązywała niższa tj. 9% stawka tego podatku (obecnie to 15%). Niemniej tylko w stosunku do spółek, które będą miały przychody niższe niż 1,2 mln eur, przy czym nowa 9% stawka będzie dotyczyła zarówno podmiotów rozpoczynających działalność jak i już prowadzących. Równocześnie 15% stawka obowiązująca w 2018 roku zostanie zlikwidowana. Będą zatem dwie stawki:

- 9% - dla podmiotów o przychodach do 1,2 mln eur

- 19% - dla pozostałych

Ponadto, nowa 9% stawka nie dotyczy dochodów z zysków kapitałowych. Kwotę 1,2 mln eur przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys zł.

Samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe np. motocykle

Zmiany są opisane tutaj.

Praca małżonka i małoletnich dzieci

Zmiany są opisane tutaj.

Mały ZUS – ulga dla przedsiębiorców o niskich przychodach

Na to należy zwrócić uwagę: przychody, a nie dochody. Przedsiębiorcy o przychodach w 2018 roku poniżej 30 krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą płacić niższy ZUS przez okres 3 lat. Ale tylko fundusz społeczny – składka zdrowotne pozostaje dla wszystkich taka sama.

30 x 2100 zł = 63000 zł przychodu w 2018 roku (za cały rok 2018, 5250 miesięcznie) upoważnia do skorzystania z ulgi ZUS w 2019 roku – jako pierwszy warunek.

Nie skorzysta z małego ZUS przedsiębiorca, który (kolejne warunki):

1) w poprzednim roku (2018) prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, czyli podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni

2) w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT - te warunki muszą zaistnieć łącznie. Jeśli np. przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku

3) spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

4) wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

5) w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

3 lata ulgi – 2 lata przerwy – i znowu 3 lata ulgi:

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Przez dwa lata przedsiębiorca będzie więc musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości.

Limit proporcjonalny do czasu prowadzenia działalności:

Jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku rozpoczął, zakończył lub zawieszał działalność, przez co prowadził ją tylko przez część roku, limit którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności jest odpowiednio niższy. Aby go ustalić, należy podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożyć otrzymany wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność była zawieszona na cały marzec 2018 r.). Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

257 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page