Szukaj
  • ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Projekt „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” - rusza lada moment.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20


Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.

Można liczyć na bezzwrotne dofinansowanie w kwocie co najmniej 7 tys zł.


DLA KOGO?


Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

  1. są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant);

  2. prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r;

  3. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);

  4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;

  5. odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;

  6. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

Nabór ma być uruchomiony w najbliższych dniach, a wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków.


Z projektem wniosku można zapoznać się już teraz.

Zal. 1 - Wniosek o grant
.pdf
Download PDF • 507KB

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WARP: https://grant.warp.org.pl/


Równocześnie informujemy, że powyższe opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny, a samego procesu nie wspieramy i nie udzielamy żadnych dodatkowych informacji. Informacje udzielane są natomiast przez WARP:


Biuro projektu:

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań


e-mail: grant@warp.org.pl


tel.: 61 65 06 220 lub 61 65 63 500 lub 514 035 152

502 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Startuje Tarcza Finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju to kolejne wsparcie dla przedsiębiorców. O pieniądze wnioskować można już od 15 stycznia. Łączna wartość tarczy wyniesie 20 mld złotych. Skorzystać z ni

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań