top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Ministerstwo w kontrofensywie w walce z chińską zarazą

W grudniu 2019 chińskie władze powiadomiły świat że wirus rozprzestrzenia się w ich społeczeństwie. W następnych miesiącach rozprzestrzenił się na inne kraje z przypadkami multiplikującymi się w ciągu dni. Ten wirus to "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" który powoduje chorobę COVID19 i który wszyscy nazywają po prostu "koronawirusem". Ta chińska zaraza jest bardzo podstępna: wnika do naszego organizmu, atakuje komórki narządów wewnętrznych, w tym przede wszystkim płucne komórki nabłonkowe, którym przekazuje poprzez membrany swój kod genetyczny. Zdezorientowane komórki macierzyste unicestwiają się, uszkadzany jest układ immunologiczny, wpadając w "szał zabijania". Trochę to przypomina działanie wirusa komputerowego, na komputer bez programu antywirusowego.

I pomyśleć, że sprawcą tego zabójcy jest podobno pewien chiński zwierz o nazwie "pancernik", albo "łuskowiec" pijąc mocz nietoperza (czy jakoś tak)... Bombę atomową tez pewnie wymyślił wódz indiański "milcząca stopa", a wirusy komputerowe wytwarza śpiący niedźwiedź, które z kolei rozsyłane są przez powracające z zimowisk bociany, a latem jaskółki dymówki, zamieszkujące wiejskie obory... Na pewno.


Niestety ten wirus nie tylko niszczy nasze zdrowie. Rujnuje też gospodarkę: zarówno duże firmy, jak i drobnych przedsiębiorców. Bezpośrednio i pośrednio. Łańcuszek rozpoczynają podmioty mające bezpośredni kontakt z ludźmi, a kończą te, które mogą pracować zdalnie. Tyle, że te ostatnie mogą nie mieć dla kogo pracować, bo często pracują właśnie dla tych pierwszych.


W związku z tym, w mijającym tygodniu oczy i uszy wszystkich przedsiębiorców były skierowane w stronę rządu, oczekując konkretnej i pilnej pomocy państwa. Początkowe formy "pomocy", polegające na krótkoterminowym odraczaniu danin publicznych, pod warunkiem spełnienia prawie niemożliwych formalności, spotkały się z falą krytyki, czy wręcz kpin.


Obecnie rząd chyba zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i postawił na konkrety. Powstały dwa projekty ustaw, łącznie 122 strony. Zaznaczamy, że są to projekty. Jeden jest z soboty 21 marca:
Zakładamy, że zostaną uchwalone i tym samym wejdą w życie w nadchodzącym tygodniu.


Projekty przewidują m in:


- zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS przedsiębiorcy, który nie prowadzi działalności lub odnotował spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - jest zwolniony z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), pod warunkiem złożenia oświadczenia


- zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2), jeśli nie może prowadzić działalności, lub prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu na zakazy wprowadzone w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz nastąpił spadek jego przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.


- w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.


- przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, w wysokości:

  • do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

  • do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

- świadczenie postojowe: przysługuje gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe.


- osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.


- osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.; wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.


- świadczenie postojowe przysługuje jednorazowo, w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.


Przewidziane są również nisko oprocentowane pożyczki.


Szczegóły zawarte są w powyższych linkach w p. 1) i 2).


O zmianach będziemy informować na bieżąco, po wejściu ustaw w życie. Już w formie instruktażu, który podzielimy tematycznie na podatki i ZUS.

235 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page