top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAgnieszka Starczyńska ASCS-Consulting

Wsteczne rozliczenie straty podatkowej za 2020 rok

Podatnicy PIT oraz CIT, którzy z powodu epidemii spełnią dwa warunki:


1. poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej,


oraz


2. uzyskają w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności:


– mogą jednorazowo obniżyć dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej o wysokość tej straty (z 2020 roku), jednak nie więcej niż o kwotę 5 000 000 zł, gdyż na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), umożliwiono wsteczne rozliczenie straty podatkowej.

(Przypomnijmy tylko krótko, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – w normlanym trybie – możliwość rozliczenia straty istnieje w rozliczeniu wprzód, tj w ciągu 5 kolejno następujących po sobie latach po roku w którym poniesiono stratę - oczywiście pod warunkiem uzyskania w tych następnych latach dochodu).


Oznacza to, że stratę poniesioną w 2020 r. z działalności gospodarczej będzie można rozliczyć z dochodami (przychodami) z tej działalności wykazanymi w zeznaniu rocznym za 2019 r. W tym celu podatnik będzie musiał złożyć korektę zeznania za 2019 r. Strata, która nie zostanie odliczona w korekcie zeznania za 2019 r., będzie podlegała odliczeniu na dotychczasowych zasadach (czyli w kolejnych latach, zatem nic nie przepadnie).PRZYKŁAD 1


Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług. W 2020 r. z powodu epidemii poniósł stratę (nadwyżkę kosztów, nad przychodami) w wysokości 12 000 zł. Jego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej były w 2020 r. niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. W 2019 r. podatnik osiągnął dochód wynoszący 32 000 zł. (i oczywiście zapłacił podatek) Dzięki nowym regulacjom podatnik może wstecznie odliczyć całą stratę poniesioną w 2020 r., tj. 12 000 zł, składając korektę zeznania za 2019 r. (i otrzymać w ten sposób zwrot podatku zapłaconego za 2019 rok). Gdyby omawiane przepisy nie zostały wprowadzone, podatnik mógłby odliczyć poniesioną stratę najwcześniej w zeznaniu za 2021 r.PRZYKŁAD 2


Spółka z powodu epidemii poniosła w 2020 r. stratę w wysokości 6 400 000 zł. Jej przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej były w 2020 r. niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. Za 2019 r. spółka osiągnęła dochód wynoszący 6 800 000 zł. Dzięki nowym regulacjom, spółka w korekcie zeznania za 2019 r. może odliczyć jednorazowo stratę w wysokości 5 000 000 zł. Pozostałą część poniesionej w 2020 r. straty, tj. 1 400 000 zł (6 400 000 zł – 5 000 000 zł) może odliczyć w zeznaniach za kolejne lata. Gdyby omawiane przepisy nie zostały wprowadzone, spółka mogłaby odliczyć poniesioną w 2020 r. stratę najwcześniej w zeznaniu za 2021 r.

367 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page