top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraASCS-Consulting Biuro Rachunkowe Poznań

Wystawianie faktur sprzedaży od 1 października 2020

Zaktualizowano: 2 sie 2022

[DOTYCZY WYŁĄCZNIE PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH]

[edycja: stan prawny na 01.07.2021 roku]


Od 01.10.2020 nastąpi rewolucja w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK.

Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do urzędu skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K.

Jak widać, znowu przybędzie obowiązków. Ponadto Ministerstwo Finansów będzie „premiować” każdy błąd w nowym JPK_VAT kwotą 500 zł mandatu.

Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z dwóch części – deklaracyjnej oraz informacyjnej.

Nasza firma jest już przygotowana do raportowania organom skarbowym deklaracji w nowym formacie, ale niestety pojawia się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur sprzedażowych – chodzi o oznaczenia identyfikujące sprzedawane towary i usługi oraz stosowane procedury – w skrócie tzw. Grupy towarowe GTU.


Sprzedawcy wystawiający faktury (paragony z NIP), od 1.10.2020 roku, zobowiązani są do określania Grup Towarowych sprzedawanych produktów. Zaproponowanym i najprostszym rozwiązaniem byłoby dodanie kolumny na fakturach sprzedaży w których umieszczony będzie stosowny kod GTU, procedury oraz dowodu sprzedaży (FP).


Lista kodów Grup Towarowych GTU (sprzedaż):

 • GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane

 • GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA

 • GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe

 • GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych

 • GTU_05 – Odpady

 • GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

 • GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe

 • GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

 • GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne

 • GTU_10 – Budynki, budowle i grunty

 • GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

 • GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 • GTU_13Usługi transportowe i gospodarki magazynowej


Lista kodów dla procedur sprzedaży:

 • WSTO_EE – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

 • TP Transakcje w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy

 • TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

 • TT_D – Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

 • MR_T – Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży

 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

 • I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

 • I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

 • B_SPV – Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu

 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował

 • B_MPV_PROWIZJA – Usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

 • IED – Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale xii w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju (od 01.2022 roku).


Dodatkowe oznaczenia dowodów sprzedaży:

 • RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny z kas rejestrujących (np. raport miesięczny, dobowy z kasy fiskalnej)

 • WEW – Dokument wewnętrzny (np. samonaliczenie VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem towaru)

 • FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust. 3D ustawy o VAT – faktura wystawiona do paragonu fiskalnego

Dodatkowe oznaczenia dowodów zakupu:

 • MK – w przypadku faktur oznaczonych adnotacją „metoda kasowa”

 • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy

 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego

 • IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT


Niezbędne będzie również odpowiednie oznaczanie dokumentów zakupu.


W celu właściwego przekazywania nowej deklaracji VAT_JPK jest niezbędne, aby Państwo wystawiając faktury – oznaczali na fakturze pozycje właściwymi kodami, które następnie będą przenoszone do ewidencji sprzedaży VAT i raportowane w formie JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Jak podano na wstępie, każdy błąd będzie skutkował sankcją w wysokości 500 zł.


38 933 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page